Πολιτική Απορρήτου

Ποιοί είμαστε

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654, ΔΟΥ of Α’ Καλλιθέας (εφεξής «η Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.stepwise.gr.

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και λοιπών επιχειρήσεων, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, διευκολύνοντας παράλληλα την ανεύρεση εργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), πλέον της παρούσας Πολιτικής. Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:
«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
«Επεξεργασία»
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»
«Εκτελών την Επεξεργασία»
«Αποδέκτης»
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή εργαζόμενος, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η Εταιρεία με την επωνυμία  “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654 η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τη μεταξύ μας σχέση, αλλά και των εννόμων υποχρεώσεών μας εν γένει, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

 • Είσοδος στον ιστότοπο: διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης,
  URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

Σκοπός: Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος, αποτροπή διαδικτυακής απάτης

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση β) έννομη υποχρέωση γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό

 • Επικοινωνία, μέσω φόρμας επικοινωνίας: όνομα, email, σχόλια

Σκοπός: Επικοινωνία, διαχείριση αιτήματος, ερωτήματος ή παραπόνου σας

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο
βέλτιστης εξυπηρέτησής σας

 • Δημιουργία λογαριασμού εργαζομένου/υποψηφίου (εγγραφή): όνομα, επώνυμο, email, κωδικός (password)

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Εγγραφή εργαζομένου/υποψηφίου με σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων: όνομα χρήστη, τηλέφωνο, φωτογραφία (προαιρετικό) ή άλλες πληροφορίες σας που μας διατίθενται μέσω τέτοιων υπηρεσιών

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών, ανεύρεση εργασίας, παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

Ειδικότερα ως προς τη σύνδεση στις υπηρεσίες μας μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook, LinkedIn, Google, κ.α), εξυπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Εάν είστε χρήστης κοινωνικών δικτύων και επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να συνδεθείτε μέσω αυτών, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη ή άλλες πληροφορίες σας που μας διατίθενται μέσω τέτοιων υπηρεσιών. Η παροχή των πληροφοριών αυτών πραγματοποιείται αυτομάτως μέσω του ίδιου του παρόχου της υπηρεσίας, ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να τις τροποποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας στον σχετικό πάροχο της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που επιλέγετε την σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων σας και επειδή δεν είμαστε αποκλειστικοί Υπεύθυνοι ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να ενημερωθείτε και μέσω των Όρων και Πολιτικών των μέσων αυτών.

 • Δημιουργία λογαριασμού εργοδότη (εγγραφή): όνομα, επώνυμο, επωνυμία Εταιρείας, email, κωδικός (password)

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών, αναζήτηση προσωπικού, αναζήτηση προγραμμάτων για το υπάρχον προσωπικό

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Εγγραφή σε σεμινάριο/ εκπαιδευτικό πρόγραμμα (από επισκέπτη): email, όνομα, επώνυμο

Σκοπός: επιτυχής εγγραφή και παρακολούθηση σεμιναρίου

Νομική βάση: α) Οι όροι που διέπουν τη συμμετοχή μέσω του ιστοτόπου (σύμβαση) και το αίτημά σας β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης και αποπληρωμής

 • Υποβολή ενδιαφέροντος για σεμινάριο (από εγγεγραμμένο χρήστη): ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, επωνυμία εταιρείας

Σκοπός: επιτυχής εγγραφή και παρακολούθηση σεμιναρίου

Νομική βάση: α) Οι όροι που διέπουν τη συμμετοχή μέσω του ιστοτόπου (σύμβαση) και το αίτημά σας β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης και αποπληρωμής

 • Υποβολή ενδιαφέροντος για θέση εργασίας (από εγγεγραμμένο χρήστη): ονοματεπώνυμο, email, βιογραφικό σημείωμα, σχόλια

Σκοπός: διαβίβαση στους εργοδότες, πρόσληψη

Νομική βάση: α) το αίτημά σας για σύναψη εργασιακής σύμβασης και οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας β) έννομο συμφέρον, βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Ενημερώσεις- newsletter: email

Σκοπός: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τις υπηρεσίες
και τα νέα μας

Νομική βάση: α) η συγκατάθεσή σας β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες/ χρήστες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), δεν επεξεργαζόμαστε καταρχήν τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας γιατί δε μας είναι αναγκαία, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Προς τούτο σας καλούμε όπως δεν συμπεριλάβετε τέτοια δεδομένα κατά την ανάρτηση βιογραφικού, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και ως αναπόσπαστο
τμήμα του βιογραφικού σας σημειώματος.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου μας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

 • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας το οποίο δεσμεύεται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρεί μέτρα ασφαλείας,
 • Συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά συνεργάτες στο πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης του ιστοτόπου, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών – ενημερώσεων, κλπ.
 • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο,
 • Στην περίπτωση που υποβάλετε ενδιαφέρον για μία θέση εργασίας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στον εκάστοτε εργοδότη/ εργοδότες, ανάλογα με τη θέση εργασίας, και για τον σκοπό της πρόσληψης για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Από τη στιγμή της διαβίβασης των στοιχείων σας στον εργοδότη, η σχετική επεξεργασία θα γίνει από εκείνον, ως ανεξάρτητο Υπεύθυνο επεξεργασίας, προς τούτο όπως ανατρέξετε στις σχετικές Πολιτικές. Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ, και θα ενημερώνεστε σχετικώς.

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση για όσο παραμένετε εγγεγραμμένοι και όσο το απαιτούν οι επιμέρους συμβατικές δεσμεύσεις μας, λαμβανομένων υπόψιν σχετικών έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη εθνική νομοθεσία
και ειδικότερα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)
Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ.18 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας εγγράφως, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους, με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

 1. Είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@stepwise.gr
 2. Είτε με αποστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση ενυπόγραφου αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας μας, στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.)

Η Εταιρεία μας αφού λάβει το γραπτό αίτημά σας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει προς τούτο σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας ενδεικτικά : www.stepwise.gr

Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Επωνυμία: «Εταιρεία Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού», «STEPWISE»

Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 196, 17671, Αθήνα

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 122103654

Τηλέφωνο: +30 210 277 7288

Email : info@stepwise.gr

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

Email : contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Email: dpo@stepwise.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2021

Ποιοί είμαστε

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Αθήνα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654, ΔΟΥ of Α’ Καλλιθέας (εφεξής «Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.stepwise.gr.

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και λοιπών επιχειρήσεων, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, διευκολύνοντας παράλληλα την ανεύρεση εργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
«Επεξεργασία»
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»
«Εκτελών την Επεξεργασία»
«Αποδέκτης»
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή εργαζόμενος, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η Εταιρεία με την επωνυμία  “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654 η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποιοί είμαστε

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654, ΔΟΥ of Α’ Καλλιθέας (εφεξής «Εταιρεία»), με προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, σας καλεί να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») και να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης, μέσω του ιστοτόπου μας www.stepwise.gr.

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των πελατών μας και λοιπών επιχειρήσεων, ιδίως στον κλάδο του τουρισμού, διευκολύνοντας παράλληλα την ανεύρεση εργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου μας.

Βασικές Έννοιες

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR (εφεξής «ΓΚΠΔ»), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ν. 2472/1997, ν. 3471/2006, ως ισχύουν, κ.λπ.), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»), πλέον της παρούσας Πολιτικής.

Για την καλύτερη κατανόηση της Πολιτικής, σας παραθέτουμε τους ορισμούς των βασικών εννοιών που θα συναντήσετε:

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»
«Επεξεργασία»
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»
«Εκτελών την Επεξεργασία»
«Αποδέκτης»
«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»

 

«Υποκείμενο» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο χρήστης του ιστοτόπου, επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή εργαζόμενος, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, έρχεται σε επαφή με τον ιστότοπό μας.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: Κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο (το «Υποκείμενο»), όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, κινητό), η ηλεκτρονική διεύθυνσή του (e-mail), κ.ά.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε απευθείας από εσάς μέσω του ιστοτόπου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν.

«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: Η Εταιρεία με την επωνυμία  “STEPWISE”, που εδρεύει στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.), τηλέφωνο +30 210 277 7288, e-mail info@stepwise.gr, με ΑΦΜ 122103654 η οποία καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, όπου επίσης κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» (ΥΠΔ), «DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε, για ποιο σκοπό και με ποια νομική βάση

Μέσω του ιστοτόπου μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησής σας και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τη μεταξύ μας σχέση, αλλά και των εννόμων υποχρεώσεών μας εν γένει, στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών και προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα κάτωθι δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

 • Είσοδος στον ιστότοπο: διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, URL, access provider, φυλλομετρητής, λειτουργικό σύστημα

Σκοπός: Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς εσάς, ορθή δημιουργία σύνδεσης, ασφάλεια και σταθερότητα συστήματος, αποτροπή διαδικτυακής
απάτης

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σχέση β) έννομη υποχρέωση γ) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο ασφαλούς διάθεσης του ιστοτόπου μας στο ευρύ κοινό

 • Επικοινωνία, μέσω φόρμας επικοινωνίας: όνομα, email, τηλέφωνο, σχόλια

Σκοπός: Επικοινωνία, διαχείριση αιτήματος, ερωτήματος ή παραπόνου σας

Νομική βάση: α) η μεταξύ μας σύμβαση β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησής σας

 • Δημιουργία λογαριασμού εργαζομένου/υποψηφίου (εγγραφή): όνομα, επώνυμο, email, κωδικός (password)

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Εγγραφή εργαζομένου/υποψηφίου με σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων: όνομα χρήστη ή άλλες πληροφορίες σας που μας διατίθενται μέσω τέτοιων υπηρεσιών

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών, ανεύρεση εργασίας, παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

Ειδικότερα ως προς τη σύνδεση στις υπηρεσίες μας μέσω κοινωνικών δικτύων (Facebook, LinkedIn, Google, κ.α), εξυπηρετεί το σκοπό της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Εάν είστε χρήστης κοινωνικών δικτύων και επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να συνδεθείτε μέσω αυτών, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη ή άλλες πληροφορίες σας που μας διατίθενται μέσω τέτοιων υπηρεσιών. Η παροχή των πληροφοριών αυτών πραγματοποιείται αυτομάτως μέσω του ίδιου του παρόχου της υπηρεσίας, ωστόσο έχετε τη δυνατότητα να τις τροποποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας στον σχετικό πάροχο της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που επιλέγετε την σύνδεση μέσω κοινωνικών δικτύων σας και επειδή δεν είμαστε αποκλειστικοί Υπεύθυνοι ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας στην περίπτωση αυτή, προτείνουμε να
ενημερωθείτε και μέσω των Όρων και Πολιτικών των μέσων αυτών.

 • Δημιουργία λογαριασμού εργοδότη (εγγραφή): όνομα, επώνυμο, επωνυμία Εταιρείας, email, κωδικός (password)

Σκοπός: Εγγραφή στον ιστότοπο για παροχή υπηρεσιών, αναζήτηση προσωπικού, αναζήτηση προγραμμάτων για το υπάρχον προσωπικό

Νομική βάση: α) οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας (σύμβαση) β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Εγγραφή σε σεμινάριο/ εκπαιδευτικό πρόγραμμα (από επισκέπτη): username, email, όνομα, επώνυμο

Σκοπός: επιτυχής εγγραφή και παρακολούθηση σεμιναρίου

Νομική βάση: α) Οι όροι που διέπουν τη συμμετοχή μέσω του ιστοτόπου (σύμβαση) και το αίτημά σας β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης και αποπληρωμής

 • Υποβολή ενδιαφέροντος για σεμινάριο (από εγγεγραμμένο χρήστη): ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, επωνυμία εταιρείας

Σκοπός: επιτυχής εγγραφή και παρακολούθηση σεμιναρίου

Νομική βάση: α) Οι όροι που διέπουν τη συμμετοχή μέσω του ιστοτόπου (σύμβαση) και το αίτημά σας β) έννομο συμφέρον, στο πλαίσιο βέλτιστης εξυπηρέτησης και αποπληρωμής

 • Υποβολή ενδιαφέροντος για θέση εργασίας (από εγγεγραμμένο χρήστη): ονοματεπώνυμο, email, βιογραφικό σημείωμα, σχόλια

Σκοπός: διαβίβαση στους εργοδότες, πρόσληψη

Νομική βάση: α) το αίτημά σας για σύναψη εργασιακής σύμβασης και οι όροι που διέπουν την εγγραφή σας β) έννομο συμφέρον, βέλτιστης εξυπηρέτησης

 • Ενημερώσεις- newsletter: email

Σκοπός: Αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις προσφορές, τις υπηρεσίες και τα νέα μας

Νομική βάση: α) η συγκατάθεσή σας β) κατά περίπτωση, το έννομο συμφέρον μας, στο πλαίσιο προώθησης ενεργειών και υπηρεσιών, στους υφιστάμενους πελάτες/ χρήστες για όμοιους διαφημιστικούς σκοπούς

Cookies (βλ. Πολιτική για τα Cookies)

Δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Όσον αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), δεν επεξεργαζόμαστε καταρχήν τέτοια δεδομένα μέσω του ιστοτόπου μας γιατί δε μας είναι αναγκαία, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Προς τούτο σας καλούμε όπως δεν συμπεριλάβετε τέτοια δεδομένα κατά την ανάρτηση βιογραφικού, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και ως αναπόσπαστο τμήμα του βιογραφικού σας σημειώματος.

Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο ) έτος της ηλικίας τους. Ώστε, η Εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από ανήλικα πρόσωπα. Πάντως, επισημαίνουμε ότι, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η
παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών, άλλως αν παρέχεται ή
εγκρίνεται από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Αποδέκτες των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης μέσω του ιστοτόπου μας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από:

 • Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας το οποίο δεσμεύεται με όρους εμπιστευτικότητας και τηρεί μέτρα ασφαλείας,
 • Συνεργάτες της Εταιρείας μας, στους οποίους σύμφωνα με το άρ. 28 ΓΚΠΔ αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας (ως Εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχουμε διασφαλίσει την σύμφωνη με το ΓΚΠΔ επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβατικών όρων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32), όπως, ενδεικτικά συνεργάτες στο πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης του ιστοτόπου, εταιρείες παροχής προωθητικών υπηρεσιών – ενημερώσεων,
  κλπ.
 • Δημόσιους φορείς και αρχές, αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς, άλλες διοικητικές υπηρεσίες, κ.λπ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο,
 • Στην περίπτωση που υποβάλετε ενδιαφέρον για μία θέση εργασίας, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται στον εκάστοτε εργοδότη/ εργοδότες, ανάλογα με τη θέση εργασίας, και για τον σκοπό της πρόσληψης για την οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Από τη στιγμή της διαβίβασης των στοιχείων σας στον εργοδότη, η σχετική επεξεργασία θα γίνει από εκείνον, ως ανεξάρτητο Υπεύθυνο επεξεργασίας, προς τούτο όπως ανατρέξετε στις σχετικές Πολιτικές.
  Δε διαβιβάζουμε καταρχήν τα δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που δε διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Οποιαδήποτε τυχόν διαβίβαση θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ιδίως τα άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ, και θα ενημερώνεστε σχετικώς.

Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο απαιτεί η φύση και ο σκοπός της εκάστοτε επεξεργασίας, για όσο ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και σε κάθε περίπτωση για όσο παραμένετε εγγεγραμμένοι και όσο το απαιτούν οι επιμέρους συμβατικές δεσμεύσεις μας,
λαμβανομένων υπόψιν σχετικών έννομων υποχρεώσεων της Εταιρείας μας αλλά και τυχόν νομικών αξιώσεων που δύναται να προβληθούν εξ αυτής, ώστε αναλόγως να αιτιολογήσουν το χρόνο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πάροδο του ανά περίπτωση αναγκαίου χρονικού διαστήματος, τα δεδομένα που δεν είναι πλέον αναγκαία, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

Τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο των δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, και την κείμενη εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών για την επεξεργασία των δεδομένων, πριν και κατά την επεξεργασία (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ)
Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη») (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (άρ.18 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα φορητότητας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα εναντίωσης (άρ. 21 ΓΚΠΔ) και εναντίωσης σε τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρ. 22 ΓΚΠΔ).
Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ)
Δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρ. 77 ΓΚΠΔ).

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας εγγράφως, ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή τους, με έναν από τους τρόπους που ακολουθούν:

 1. Είτε αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@stepwise.gr
 2. Είτε με αποστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση ενυπόγραφου αιτήματος στην έδρα της Εταιρείας μας, στην οδό Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα (2ος όροφ.)

Η Εταιρεία μας αφού λάβει το γραπτό αίτημά σας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές, βάσει των οποίων διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας μεριμνά μεταξύ άλλων για τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Διαθέτει προς τούτο σχετικές Πολιτικές και τηρεί εν γένει τις αρχές της επεξεργασίας (άρ. 5 ΓΚΠΔ), προς εξασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας. Ειδικότερα, ως προς τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω του ιστοτόπου μας ενδεικτικά: www.stepwise.gr

Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και κάθε φορά στον ιστότοπο θα αναρτάται η επικαιροποιημένη έκδοσή της. Για το λόγο αυτό οι χρήστες καλούνται όπως ανατρέχουν τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Επωνυμία: «Εταιρεία Διαχείρησης Ανθρωπίνου Δυναμικού», «STEPWISE»

Έδρα: Λεωφ. Συγγρού 196, 17671, Αθήνα

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 122103654

Τηλέφωνο: +30 210 277 7288

Email : info@stepwise.gr

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628

Email : contact@dpa.gr

Website: www.dpa.gr

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Email: dpo@stepwise.gr

Τελευταία ενημέρωση: 23/03/2021

Συνδεθείτε

Εγγραφή

Ξεχασμένος κωδικός πρόσβασης